Nota prawna

Wszystkie treści dostępne na www.b-well.pl oraz Regulamin stanowią utwór w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t. jedn. Dz. U. z 2019r., poz. 1231 ze zm.) i podlega ochronie. Właścicielem Regulaminu, jak i wszelkich oznaczeń słownych i słowno-graficznych użytych w Regulaminie, na stronie www.b-well.pl oraz oficjalnych portalach społecznościowych BeWell jest BeWell. Zabrania się kopiowania i rozpowszechniania Regulaminu w całości lub części, jak i fotografii, grafik, banerów, znaków, tekstów itp. Znajdujących się w Regulaminie oraz na stronie www.b-well.pl oraz oficjalnych portalach społecznościowych BeWell pod groźbą sankcji prawnych.

Logo BeWell zamieszczone na stronie, jest prawnie chronionym Znakiem Towarowym Unii Europejskiej zarejestrowanym pod numerem: 017873654.