Regulamin BeWell

REGULAMIN

Poradni Dietetycznej BeWell

 

Misją BeWell jest promocja zdrowego stylu życia poprzez naukę prawidłowego sposobu odżywiania się, zgodnego z potrzebami organizmu.

 

Celem poradni jest ukształtowanie wśród jej Klientów prawidłowych nawyków żywieniowych, w zależności od tego co Ich organizm potrzebuje w danym momencie (stan zdrowia, pora roku, wiek), tak aby organizm właściwe funkcjonował, nastąpiła poprawa zdrowia i samopoczucia, przy jednoczesnym uwzględnieniu wszystkich preferencji żywieniowych Klienta i w oparciu o dobór właściwej suplementacji.

 

§1.

Postanowienia ogólne:

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady funkcjonowania BeWell, a w szczególności zasady na jakich świadczone są Usługi na rzecz Klientów, zasady dokonywania Rejestracji, warunki i zasady składania drogą elektroniczną Zamówień, formy świadczenie Usług, zasady na jakich zawierane są Umowy sprzedaży Usług, zasady rozwiązywanie sporów, zasady postępowania reklamacyjnego oraz zasady na jakich można odstąpić od umowy.
 2. Przez BeWell, należy rozmień:
 3. BeWell KATARZYNA MAURICZ
 4. Śląska 52/U1, 70-430 Szczecin

NIP: 8513120937, REGON: 366286079

Kontakt:

tel.: 537 867 015, poradnia@b-well.pl

DOTYCZY USŁUG: (wymienione na stronie www.b-well.pl)

 1. MTC Company Sp. z o. o.
 2. Śląska 52/U1, 70-430 Szczecin

NIP 8513230838, REGON 381604346, KRS 0000754029

Kontakt:

tel.: 537 867 015, poradnia@b-well.pl

DOTYCZY: E-BOOK

 1. Adres do doręczeń oraz dane kontaktowe do obu podmiotów wskazanych w ust. 2 to:
 2. Śląska 52/U1, 70-430 Szczecin, poradnia@b-well.pl
 3. Siedziba (stacjonarna) Poradni BeWell znajduje się pod adresem:
 4. Śląska 52/U1, 70-430 Szczecin
 5. BeWell działa również pod adresem internetowym: b-well.pl.
 6. BeWell świadczy usługi stacjonarnie w Poradni oraz online. Usługi online świadczone są za pośrednictwem Strony Internetowej, komunikatorów internetowych lub poczty elektronicznej.
 7. Usługi świadczone przez BeWell realizowane na rzecz Klienta mają charakter wyłącznie informacyjny i są związane z promocją zdrowia. Polegają one na promowaniu zdrowego stylu życia oraz środowiskowych i indywidualnych czynników sprzyjających zdrowiu, a także na właściwej edukacji zdrowotnej i żywieniowej. Usługi te umożliwiają Klientom zwiększenie samokontroli nad czynnikami warunkującymi Ich stan zdrowia.
 8. Usługi świadczone przez BeWell na rzecz Klientów nie są świadczeniami zdrowotnymi w rozumieniu art. 3 ust. 1 Ustawy o działalności leczniczej. Usługi te nie również konsultacją lekarską, jak i poradą lekarską.
 9. Usługi świadczone przez BeWell nie mogą być także podstawą do podejmowania, bądź zaniechania przez Klienta leczenia, terapii, przyjmowania lub nieprzyjmowania leków.
 10. BeWell nie ponosi odpowiedzialności za skutki nie zastosowania się przez Klienta do przekazanych informacji za pośrednictwem BeWell lub Dietetyka.
 11. Klient przyjmuje do wiadomości i ma świadomość tego, iż usługi świadczone są indywidualne i wymagają z jego strony pełnego zaangażowania, zwłaszcza w zakresie przekazywanych danych na temat jego stanu zdrowia, jak i przekazania danych na temat: samopoczucia, przebytych chorób, stale przyjmowanych leków, a także tego, iż do realizacji usług konieczne jest przekazanie aktualnych Wyników Badań.
 12. Klient korzystający z Usług BeWell przyjmuje do wiadomości, iż Usługi świadczone przez BeWell nie dają gwarancji odniesienia skutku oczekiwanego przez Klienta, z uwagi na złożoność i wielość czynników mających wpływ na ostateczny efekt porad i zaleceń dietetycznych.
 13. Klient korzystający z Usług BeWell przyjmuje nadto do wiadomości, iż Usługi świadczone przez Dietetyków BeWell zawierają indywidualną autorską interpretację stanu zdrowia Klienta, sporządzoną na postawie przedstawionych przez Klienta Wyników Badań oraz wywiadu z samym Klientem, a także oparte są na profesjonalnej wiedzy i doświadczeniu Dietetyków BeWell oraz na przeświadczeniu, że Klient nie zataił jakichkolwiek wiadomości mających istotne znaczenie dla oceny jego stanu zdrowia oraz na tym, że Klient w wywiadzie oświadczył wyłącznie prawdę.
 14. BeWell nie ponosi odpowiedzialności za błędnie udzieloną Konsultację (Wizytę Kontrolną) lub wykonaną Usługę na skutek podania przez Klienta niepełnych informacji na temat jego nawyków żywieniowych, stanu zdrowia, przyjmowanych leków, nieprzedstawienia odpowiednich Wyników Badań lub zatajenia przez Klienta informacji niezbędnych do udzielania Usługi przez BeWell lub wypełniania w sposób niekompletny lub nierzetelny kwestionariusza żywieniowego przez Klienta.
 15. Klient przyjmuje również do wiadomości, iż każda stosowana dietoterapia i połączona z nią suplementacja jest procesem złożonym, długotrwałym i wieloetapowym. Dieta oraz suplementacja nie są przeznaczone do dożywotniego stosowania. Zalecenia przekazane przez Dietetyka oraz BeWell są ograniczone czasowo i są zawsze zgodne z aktualnym stanem zdrowia Klienta na dzień ostatniej Konsultacji lub Wizyty Kontrolnej. Tym samym BeWell nie ponosi odpowiedzialności za dłuższe stosowanie zaleceń przekazanych przez Dietetyka, bez odpowiedniej kontroli i braku wiedzy o stanie zdrowia i samopoczuciu Klienta.
 16. Każda Usługa i przekazane Klientowi w jej ramach informacje, są zawsze indywidualnie przygotowane dla konkretnego Klienta i skierowane są wyłącznie do niego. Informacje te stanowią własność intelektualną BeWell i podlegają stosownej ochronie prawnej. Rozpowszechnianie ich, kopiowanie, odsprzedawanie, publiczne lub indywidualne odtwarzanie lub udostępnianie, bez pisemnej zgody BeWell jest zabronione.
 17. Niepełnoletni Klienci mogą korzystać z Usług BeWell jedynie za pisemną zgodą rodziców lub opiekunów prawnych i po zweryfikowaniu tożsamości Klienta niepełnoletniego. Wzór zgody stanowi – Załącznik nr 7 do Regulaminu.
 18. W celu korzystania z Usług BeWell online Klient powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego z dostępem do Internetu albo do telefonu. BeWell nie ponosi odpowiedzialności za wadliwie działający sprzętu lub oprogramowanie Klienta, uniemożlwiający mu właściwy odbiór Usług świadczonych przez BeWell, w tym w szczególności usług świadczonych online.
 19. Informacje o Usługach podane na stronie internetowej BeWell w szczególności ich opisy, skład oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.
 20. Zapisy dotyczące konsumenta zawarte w niniejszym Regulaminie stosuje się również do osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
 21. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 22. Ochrona danych osobowych odbywa się na zasadach określonych w POLITYKA PRYWATNOŚCI.
 23. W trakcie korzystania z Usług BeWell zbierane są dane informatyczne na zasadach określonych w POLITYKA COOKIES.
 24. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o Usłudze, należy przez to rozmieć produkt w postaci E-booka oraz stosować odpowiednio zapisy Regulaminu dotyczące Usług do produktu w postaci E-booka. Podmiotem odpowiedzialnym za sprzedaż E-booka jest Mauricz Training Center.

 

§2

Definicje:

Ilekroć w niniejszym Regulaminie użyte są wymienione poniżej terminy należy przez nie rozumieć:

 1. BeWell – podmiot odpowiedzialny oraz świadczący Usługi, tj. BeWell KATARZYNA MAURICZ (ul. Śląska 52/U1, 70-430 Szczecin, NIP: 8513120937, REGON: 366286079); ilekroć używana przy różnych formach komunikacji jest używana nazwa handlowa „BeWell by Mauricz”, logotyp „BeWell by Mauricz” lub inne znaki słowne albo słowno-graficzne z określeniem „BeWell by Mauricz” należy przez to rozumieć, iż jest to firma BeWell;
 2. Dietetyk – wykwalifikowana osoba świadcząca usługi na rzecz Klientów w ramach BeWell;
 3. E-book – publikacja książkowa, zapisana w formie elektronicznej, składająca się z tekstu, zdjęć lub obu, odczytywana za pomocą odpowiedniego oprogramowania, na ekranach komputerów lub innych urządzeń elektronicznych, dostępna jako Produkt w ofercie Sklepu Internetowego Mauricz Training Center. Opis publikacji książkowej oraz format jej zapisu wskazany jest na stornie internetowej b-well.pl;
 4. Formularza Konsultacyjny – formularz skierowany do Klienta, który dokonał zamówienia wybranych przez siebie Usług, zawierający pytania skierowane do Klienta niezbędne do przygotowania Konsultacji i udzielenia Usług przez BeWell;
 5. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, a która dokonuje Zamówienia w ramach BeWell; ilekroć Regulamin posługuje się pojęciem Klient należy rozmieć przez to zarówno Konsumenta, jak i Przedsiębiorcę w rozumieniu niniejszego Regulaminu;
 6. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (t. jedn. Dz.U. z 2020r. poz. 1740 ze. zm.);
 7. Konsultacja (Wizyta Kontrolna) – spotkanie pomiędzy Klientem a Dietetykiem, na którym Klient przekazuje wszelkie niezbędne aktualne wyniki badań lekarskich, poddaje się badaniu z udziałem Dietetyka i na którym Dietetyk, na podstawie zebranego wywiadu od Klienta, podejmuje decyzję o dalszych krokach celem zrealizowania zamówionej przez Klienta Usługi;
 8. Konsument – Klient będący osobą fizyczną, który dokonuje czynności prawnej z BeWell niezwiązanej bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową, w szczególności który składa Zamówienie w BeWell;
 9. Konto – – indywidualne i autoryzowane konto Klienta w serwisie internetowym BeWell dostępne wyłącznie za pomocą loginu i hasła;
 10. Kwestionariusz Żywieniowy – ankieta do wypełnienia przez Klienta;
 11. Mauricz Training Center – należy rozumieć przez to MTC Company Sp. z o.o. (ul. Śląska 52/U1, 70-430 Szczecin, NIP 8513230838, REGON 381604346, KRS 0000754029);
 12. Pakiet Żywieniowy – należy przez to rozumieć jedną z następujących Usług, tj.: Wellbeing, Duet, HappyKid, Athlete albo HealthyFamily; Opis tych Usług dostępne na www.b-well.pl;
 13. Poradnia – miejsce, w którym świadczone są Usługi na rzecz Klientów w sposób bezpośredni przez Dietetyków BeWell, tj. w lokalu przedsiębiorstwa, którego adres wskazany jest w § 1 ust. 4 Regulaminu;
 14. Przedsiębiorąca – Klient będący osobą fizyczną, osobą prawną lub jednostką organizacyjną nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, a który dokonuje Zamówienia bezpośrednio w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą lub zawodową;
 15. Regulamin – niniejszy Regulamin określający prawa i obowiązki Stron związane z świadczenie usług drogą elektroniczną w ramach BeWell oraz określający prawa i obowiązki stron związane z świadczeniem usług w siedzibie Poradni;
 16. Rejestracja – czynność podczas, której Klient osobiście albo za pośrednictwem Strony Internetowej, poczty elektronicznej lub telefonicznie składa zamówienia na interesującą go Usługę świadczoną przez BeWell oraz wypełnia Formularza Konsultacyjny;
 17. RODO – rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1);
 18. Strona Internetowa b-well.pl;
 19. Treści Cyfrowe – oznacza znajdujące się w aktualnej ofercie Sklepu produkty w formatach elektronicznych, w tym w szczególności E-Booki (zapisany w formacie cyfrowym utwór literacki);
 20. Umowa – umowa sprzedaży Usług, której zakres regulują przepisy Kodeksu Cywilnego, ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz ustawy o prawach konsumenta, zawartej pomiędzy BeWell, a Klientem, zawierana z wykorzystaniem Strony Internetowej, poczty elektronicznej, komunikatorów internetowych lub telefonu (poza lokalem przedsiębiorstwa), albo umowa sprzedaży Usług, której zakres regulują przepisy Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy BeWell, a Klientem na miejscu w siedzibie Poradni Stacjonarnej (umowa zawarta w lokalu przedsiębiorstwa);
 21. Usługa – wszelkie usługi oferowane przez BeWell (wymienione na stronie b-well.pl). Usługi świadczone są bezpośrednio w siedzibie Poradni lub online, z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość; Usługi świadczone są w ramach pojedynczych Usług;
 22. Ustawa o ochronie danych osobowych – ustawa z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (t. jedn. Dz. U. z 2019, poz. 1781);
 23. Ustawa o działalności leczniczej – ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 o działalności leczniczej (t. jedn. Dz. U. z 2021r., poz. 711 ze zm.);
 24. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (t. jedn. Dz. U. z 2020r., poz. 287);
 25. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t. jedn. Dz. U. z 2020r., poz. 344 ze zm.);
 26. Wyniki badań – wszelka dokumentacja medyczna świadcząca o aktualnym stanie zdrowia Klienta (nie starsze niż 3 miesiące od daty zakupu Usługi), niezbędna do przeprowadzenia Konsultacji (Wizyty Kontrolnej) i dalszych działań ze Strony BeWell zmierzających do prawidłowego ocenienia stanu zdrowia Klienta oraz podjęcia odpowiednich kroków mających na celu udzielania kompletnej i jak najwłaściwszej Usługi; Koszty przeprowadzenia badań zawsze obciążają Klienta.
 27. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy tj. zakupu Usługi.

 

§3.

Dietetycy BeWell

Wszystkie Usługi świadczone w ramach BeWell świadczone są przez profesjonalnych i doświadczonych Dietetyków.

 

§4.

Rejestracja w Poradni i Konto CRM

 1. W celu zakupienia Usług w ramach BeWell Klient może dokonać Rejestracji osobiście w siedzibie Poradni lub za pośrednictwem formularza dostępnego na stronie b-well.pl.
 2. W trakcie Rejestracji, Klient zostanie poproszony o podanie swoich danych kontaktowych oraz adresu poczty elektronicznej, celem przesłania wszelkich niezbędnych informacji, w tym Formularza Konsultacyjnego. Rejestracji można dokonać również na miejscu w poradni poprzez wypełnienia Formularza Konsultacyjnego. BeWell nie odpowiada, za brak kontaktu mailowego z uwagi na błędnie podane dane osobowe.
 3. Po dokonaniu Rejestracji i w zależności od wykupionej Usługi BeWell skontaktuje się z Klientem (poczta elektroniczna, komunikator internetowy lub telefon), umówi wizytę w Poradni, udzieli niezbędnych wyjaśnień oraz prześle odpowiednie dokumenty zgodne w wykupioną Usługą, w tym wskaże rachunek bankowy potrzebny do dokonania zakupu Usługi. W przypadku zakupu Usług w siedzibie Poradni, wszystkich niezbędnych informacji udzieli na miejscu personel BeWell.
 4. Klient po dokonaniu Rejestracji otrzymuje dostęp do indywidualnego Konto, w tym login (adres swojej poczty elektronicznej) oraz jednorazowe hasło dostępowe.
 5. Dostęp do Konta odbywa się za pośrednictwem strony https://crm.b-well.pl/auth.
 6. Aby aktywować Konto Klient musi podać nowe hasło oraz dokonać aktywacji Konta po przez wysyłany link aktywacyjny.
 7. Po aktywacji i zalogowaniu się do Konta Użytkownik ma możliwość przeglądania, pobrania i zapisania na komputerze lub innym końcowym urządzeniu telekomunikacyjnym doręczonych przed BeWell dokumentów związanych z zakupionymi Usługami, jak i ma możliwość przesyłania dokumentów (aktualnych wyników badań i kwestionariusza żywieniowego) jak i komunikacji elektronicznej z BeWell.
 8. Użytkownik ma nieograniczony dostęp do Konta w okresie obowiązywania Umowy, z zastrzeżeniem ust. 9 – 11.
 9. Dostęp do Konta może zostać zablokowany, czasowo zawieszony lub ograniczony w zakresie funkcjonalności na okres konieczny do wykonania prac technicznych, usunięcia zaistniałych zagrożeń, nieprawidłowości, ze względów bezpieczeństwa lub jakichkolwiek innych przyczyn niewymienionych w Regulaminie mających wpływ na poprawność działania Konta.
 10. Konto blokowane jest po trzykrotnym wprowadzeniu błędnych danych do logowania.
 11. Konto może zostać zablokowane w przypadku naruszenia postanowień Regulaminu.
 12. W celu odblokowania Konta należy postępować zgodnie z wyświetlanymi komunikatami.
 13. Podany przez Klienta adres e-mail oraz numer telefonu w trakcie Rejestracji służą do komunikacji z Użytkownikiem.

 

§5.

Procedura zawarcia Umowy sprzedaży (online)

 1. Zamówienia są przyjmowane 24 godziny na dobę przez cały rok z wyłączeniem wyjątkowych sytuacji związanych z pracami serwisowymi. W tym przypadku na stronie pojawi się komunikat: „Przepraszamy – strona chwilowo nieczynna z powodu przeprowadzanych prac serwisowych” lub podobny.
 2. W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem należy wejść na Stronę Internetową dokonać wyboru Usług, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie.
 3. Warunkiem koniecznym do realizacji zamówienia w tej formie jest dokonanie zamówienia za pośrednictwem tzw. Formularza Sklepowego i jego potwierdzenie przez BeWell (poczta elektroniczna).
 4. Wybór zamawianych przez Klienta Usług jest dokonywany poprzez ich dodanie do tzw. „Koszyka”. W „Koszyku” można podejrzeć ilość i rodzaj wybranych Usług, oraz dokonać stosownej ich edycji. W przypadku poprawności dokonanego wyboru Klient powinien nacisnąć „Przejdź do Kasy” lub nacisnąć „Wróć do Sklepu”, aby dobrać nowe Usługi.
 5. W celu finalizacji Zamówienia należy nacisnąć „Przejdź do Kasy”, a następnie uzupełnić potrzebne niezbędne do realizacji Zamówienia.
 6. W trakcie składania Zamówienia, do momentu naciśnięcia przycisku „Kupuję i Płacę” Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz w zakresie wyboru Usług oraz ich ilości. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na Stronie Internetowej.
 7. Na podstronie „Przejdź do Kasy” wyświetlane jest również podsumowanie złożonego Zamówienia będzie zawierać informacje dotyczące:
 8. przedmiotu zamówienia (wybrane Usługi);
 9. jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych Usług, w tym kosztów dostawy oraz dodatkowych kosztów (jeśli występują) wraz ze wszystkimi należnymi podatkami oraz innymi składnikami;
 10. wysokości ewentualnie naliczonych rabatów, z wykorzystaniem kodów rabatowych;
 11. W celu wysłania Zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści niniejszego Regulaminu (zaznaczenie odpowiedniego pola w formularzu), podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe (wypełnienie odpowiednich pól w formularzu), złożenie oświadczeń w zakresie przetwarzania danych osobowych (zaznaczenie odpowiedniego pola w formularzu), oraz naciśnięcie przycisku „Kupuję i Płacę”. Zamówienie złożone za pośrednictwem Sklepu Internetowego pociąga za sobą obowiązek zapłaty zgodnie z art. 17 Ustawy o prawach konsumenta.
 12. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia z BeWell umowy, zgodnie z treścią niniejszego Regulaminu.
 13. Po złożeniu Zamówienia, Klient otrzymuje wiadomość e-mail zawierającą ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia, na podstawie których może zweryfikować poprawność wybranej Usługi oraz kwotę do zapłaty. Dodatkowo Klient w mailu otrzyma informację na temat niniejszego Regulaminu, informacje o prawach w zakresie ochrony jego danych osobowych oraz obowiązkach BeWell w zakresie przetwarzania danych osobowych Klienta, w tym informacje o tym, jak dane osobowa Klienta są przetwarzane, pouczenie o prawie odstąpienia od umowy oraz wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
 14. Umowę traktuje się za zawartą z momentem otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa powyżej.

 

§6

Procedura zawarcia Umowy sprzedaży (w siedzibie Poradni)

 1. Zamówienia na Usługi BeWell są przyjmowane również w siedzibie Poradni w godzinach jej pracy.
 2. Warunkiem koniecznym do realizacji Zamówienia, po przeprowadzonej Rejestracji, jest dokonanie płatności przez Klienta na rzecz BeWell, a następnie wyrażanie zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz złożenie oświadczenie o zapoznaniu się z niniejszym Regulaminem.
 3. Wszystkie wskazane powyżej informację będą znajdować się w Umowie, która stanowi Załącznik nr 1 (umowa zawierana w siedzibie Poradni). Dodatkowo Klient otrzyma załącznik w postaci informacji o przetwarzaniu danych osobowych oraz wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych (Załącznik nr 5) oraz oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych (Załącznik nr 6).
 4. W przypadku zawarcia Umowy w siedzibie Poradni przepisy niniejszego Regulaminu stosuje się odpowiednio, z wyłączeniem postanowień dotyczących świadczenia usług na odległość poza lokalem przedsiębiorstwa.

 

§7.

Ceny, warunki płatności oraz rodzaje Usług

 1. Ceny Usług podawane są cenami brutto i wyrażone są w złotych polskich.
 2. Usługi mogą być zakupywane przez Klientów w formie pojedynczych Usług lub ich wielokrotności. Klient ma prawo dokonać płatności za wszystkie zamówione usługi jednorazowo lub każda z osobna.
 3. Klient winien opłacić zakupioną usługę w terminie 7 dni od dnia potwierdzenia złożenia zamówienia. W przypadku braku płatności, po upływie 7 dni od momentu złożenia zamówienia, Zamówienie jest anulowane.
 4. Klient ma możliwość uiszczenia ceny poprzez przelew na rachunek bankowy BeWell podany w Umowie podany na b-well.pl lub w mailu zwrotnym od BeWell lub wskazany w Umowie.
 5. Klient ma również możliwość dokonania płatności za pośrednictwem systemu płatności internetowej Przelewy24 (PayPro S.A., ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, NIP: 779-236-98-87 , Regon: 301345068, KRS 0000347935); szczegółowe warunki korzystania z tej usługi znajdują się tutaj: https://www.przelewy24.pl/regulamin, https://www.przelewy24.pl/reklamacje, https://www.przelewy24.pl/obowiazekinformacyjny.
 6. Umowę sprzedaży Usług traktuje się za zawartą z momentem dokonania zapłaty za wybrana przez Klienta Usługę (umowa zawarta online) albo w dniu podpisania Umowy (umowa zawarta w siedzibie Poradni).
 7. Szczegółowy opis Usług zaprezentowane jest na stronie internetowej b-well.pl. Wskazane opisy Usług określają również terminy ich realizacji oraz czas ich trwania.
 8. Klient ma prawo do zmiany zakupionej usługi na inna z oferty BeWell, jedynie w przypadku, gdy nie rozpoczęła się współpraca z Dietetykiem. Klient powinien zwrócić się z prośbą o zmianę usługi pisemnie, bądź za pośrednictwem poczty elektronicznej: poradnia@b-well.pl do 14 dni. Klient powinien otrzymać informację o decyzji zmiany a następnie po potwierdzeniu zmiany Usługi dokonać ewentualnej dopłaty do wybranej przez siebie Usługi zamiennej w terminie do 3 dni roboczych na wskazany rachunek bankowy przez BeWell.

 

§8.

Formularz Konsultacyjny i Wyniki Badań

 1. W zależności od zakupionej Usługi lub decyzji Dietetyka, Klient otrzyma Formularz Konsultacyjny.
 2. Formularz zawiera podstawowe dane Klienta oraz pytania dotyczące: jego stanu zdrowia, przebytych chorób, alergii pokarmowych, aktywności fizycznej, stale przyjmowanych leków oraz prośbę o przesłanie aktualnych Wyników Badań. Klient może być zawsze poproszony przez Dietetyka o przesłanie dodatkowych Wyników Badań. Koszt wykonania Badań zawsze obciąża Klienta. W zależności od formy złożenia Zamówienia (online lub w siedzibie Poradni) Klient albo odsyła wypełniony Formularz Konsultacyjny na adres poczty elektronicznej BeWell lub na adres siedziby BeWell albo wypełnia Formularz Konsultacyjny w siedzibie Poradni.
 3. Klient przyjmuje do wiadomości i wyraża zgodę na to, iż świadczenie wszystkich Usług przez BeWell uwarunkowane jest przesłaniem przez Klienta aktualnych Wyników Badań. Przez aktualne Wyniki Badań rozumie się badania nie starsze niż 3 miesiące od daty opłaty Usługi. Brak przesłania wyników badań lub przesłanie niekompletnych wyników może spowodować brak możliwości świadczenia Usług przez BeWell. Wyniki Badań mogą obejmować w szczególności: badania krwi, nietolerancje pokarmowe, badania przeciwciał dotyczących podejrzewanych chorób, analiza moczu i kału, badania w kierunku pasożytów, bakterii, grzybów. Klient może być zawsze poproszony przez Dietetyka o przesłanie dodatkowych Wyników Badań, w przypadku gdy informacje przesłane w Formularzu Konsultacyjnym są niewystarczające dla oceny stanu zdrowia Klienta. Koszt wykonania badań zawsze obciąża Klienta.
 4. W przypadku odmowy wykonania badań lub badań dodatkowych przez Klienta lub nie wykonania zleconych badań BeWell ma prawo zakończyć współpracę z Klientem, po uprzednim poproszeniu o ich wykonanie. O fakcie zakończenia współpracy, Klient zostanie poinformowany na piśmie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej. Maksymalny czas oczekiwania BeWell na przesłanie Wyników Badań to 14 dni, chyba że technologia wykonania badań przewiduje inny termin. W takim przypadku Usługę ze strony BeWell uważa się za wykonaną.
 5. Brak wypełniania Formularza Konsultacyjnego lub udzielenie niepełnych informacji, w tym także nieprzesłanie aktualnych Wyników Badań, może spowodować, iż świadczenie Usług ze strony BeWell może okazać się niemożliwe lub utrudnione. W takim przypadku BeWell może odmówić udzielania świadczenia Usług kierując się dobrem Klienta, po uprzednim poproszeniu klienta o uzupełnieniu brakujących informacji. W takim przypadku Usługę ze strony BeWell uważa się za wykonaną.
 6. Koszty przesłania wypełnionego Formularza Konsultacyjnego oraz Wyników Badań do BeWell ponosi Klient.
 7. Po przesłaniu Formularza Konsultacyjnego wraz z załącznikami, BeWell w zależności od rodzaju wykupionej Usługi albo kontaktuje się z Klientem celem umówienia wizyty Konsultacyjnej albo dokonuje innych czynności, w zależności od tego jakiego rodzaju Usługa została wykupiona. Do 20 dni roboczych po przesłaniu przez Klienta wszystkich niezbędnych dokumentów Biuro Poradni BeWell, bądź Dietetyk skontaktuje się z Klientem celem ustalenia terminu Konsultacji lub poinformuje o konieczności podjęcia dodatkowych czynności mających na celu realizacje Usługi.
 8. BeWell informuje, iż przesłane wyniki badań stanowią własność Klienta. W związku z tym, Klient ma prawo do wglądu, do tych wyników w siedzibie Poradni, ma prawo do sporządzenia wyciągów, odpisów, kopii lub wydruków z tych badań, ma prawo żądać wydania oryginałów Wyników Badań za pokwitowaniem odbioru lub przesłania ich za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej.

 

§9.

Poradnia, Konsultacje (Wizyty Kontrolne) oraz Usługi online

  1. BeWell świadczy usługi stacjonarnie w siedzibie Poradni lub online, za pośrednictwem Strony Internetowej, poczty elektronicznej lub komunikatorów internetowych. To gdzie i w jakiej formie świadczona jest Usługa zależy od tego, jaka Usługa została przez Klienta zakupiona. Jeśli zakupiona Usługa nie zawiera w swoim opisie Konsultacji (Wizyty kontrolnej) w siedzibie Poradni, to Usługa taka świadczona jest wyłącznie online, za pośrednictwem poczty elektronicznej lub komunikatorów internetowych.
  2. Konsultacje lub Wizyty Kontrolne odbywają się w siedzibie Poradni (lub innym wskazanym miejscu, na terenie miasta Szczecin). Siedziba Poradni wskazana jest w § 1 Regulaminu. O odbyciu Konsultacji lub Wizyty kontrolnej w innym miejscu na terenie Miasta Szczecin Klient jest informowany za pośrednictwem poczty elektronicznej przez Dietetyka.
  3. Klient przed obyciem Konsultacji (Wizyty Kontrolnej) winien przesłać Formularz Konsultacyjny oraz aktualne Wyniki Badań.
  4. Konsultacja umawiania jest z Klientem przez Biuro Poradni BeWell, bądź bezpośrednio przez Dietetyka BeWell w sposób dogodny dla obu Stron (data i godzina).
  5. Konsultacja jest pierwszym bezpośrednim spotkaniem z Dietetykiem i ma charakter zapoznawczy. Konsultacja odbywa się w formie wywiadu, podczas którego Klient otrzymuje interpretację aktualnych Wyników Badań. Klient w trakcie Konsultacji (Wizyty Kontrolnej) może być ważony i mierzony oraz udziela odpowiedzi na pytania Dietetyka. Klient może być zawsze poproszony przez Dietetyka o przesłanie dodatkowych Wyników Badań. Koszt wykonania badań zawsze obciąża Klienta.
  6. Klient przyjmuje do wiadomości, iż brak precyzji w udzieleniu informacji lub zatajenie pewnych informacji może zaważyć na jakości świadczonej Usługi. Brak przygotowania się do wizyty w zakresie wskazanym jak wyżej, może spowodować konieczność przełożenia Konsultacji (Wizyty kontrolnej) za co BeWell nie ponosi odpowiedzialności.
  7. Każda Konsultacja, Wizyta Kontrolna) jest ograniczona czasowo. Czas trwania Konsultacji jest określony na stronie internetowej.
  8. Maksymalny czas oczekiwania Dietetyka na Klienta w ramach Konsultacji (Wizyty Kontrolnej) to 15 minut w siedzibie Poradni (dopuszczalne spóźnienie). Po upływie tego terminu Konsultacja lub Wizyta Kontrolna uważana jest za odbytą.
  9. W przypadku spóźnienia na wizytę umówionego z Klientem Dietetyka Konsultacja (Wizyta Kontrolna) odbędzie się w pełnym wymiarze czasu umówionego spotkania, najszybciej jak to tylko możliwe.
  10. Konsultację (Wizytę Kontrolną), Klient może odwołać maksymalnie 3 dni robocze przed, w przeciwnym wypadku Konsultacja lub Wizyta Kontrolna uważana jest za odbytą, wyjątkiem jest nagła sytuacja życiowa udokumentowana przez Klienta (np. pobyt w szpitalu). Nowy termin spotkania Klienta z Dietetykiem ustalany jest w sposób dogodny dla obu Stron (data i godzina).
  11. Niezależnie od powyższego, wszelkie zmiany dotyczące terminu konsultacji lub realizacji usługi należy zgłaszać w formie pisemnej lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.
  12. Przeprowadzona Konsultacja realizuje w 50% wartość kwotową Pakietu.
  13. W przypadku odwołania lub przełożenia wizyty przez BeWell Klient zostanie poinformowany za pośrednictwem poczty elektronicznej o zaistniałej zmianie. Nowy termin spotkania Klienta z Dietetykiem lub wykonania Usługi ustalany jest w sposób dogodny dla obu Stron (data i godzina).
  14. Czas oczekiwania na ustalenie terminu „Porady Żywieniowej”, „Konsultacji Dietetycznej” i „Konsultacji Wstępnej”, w ramach Pakietu Żywieniowego (b-well.pl) po przesłaniu wszystkich niezbędnych dokumentów (aktualnych wyników badań i kwestionariusza żywieniowego) może wynieść do 20 dni roboczych. Jednakże termin ten może ulec wydłużeniu w zależności od dostępności Dietetyka Poradni BeWell, o czym Klient jest niezwłocznie informowany.
  15. Istnieje możliwość pilnej realizacji usługi (na CITO) po kontakcie mailowym biurem Poradni BeWell oraz dopłacie 50% wartości usługi.
  16. Usługi świadczone przez BeWell mogą być również świadczone on-line, za pośrednictwem Strony Internetowej, poczty elektronicznej lub komunikatorów internetowych. Usługi te świadczone są obok Konsultacji (Wizyt kontrolnych) albo tylko w tej formie. O tym jaką formę udzielania świadczeń przybiorą Usługi świadczone przez BeWell, zawsze decyduje opis danej Usługi dostępny na stronie internetowej b-well.pl.
  17. Rozmowy za pośrednictwem Komunikatora internetowego mogą być nagrywane, za zgodą Klienta i Dietetyka. Obie strony są zawsze informowane o rozpoczęciu nagrywania przed rozpoczęciem rozmowy.
  18. Dietetyk po Konsultacji dietetycznej w ramach Pakietu Żywieniowego oraz przekazaniu przez Pacjenta kompletu aktualnych lub dodatkowych Wyników Badań i Kwestionariusza Żywieniowego do 14 dni roboczych przesyła drogą elektroniczną (poczta e-mail) informacje dotyczące Zaleceń dla Pacjenta i suplementacji lub Planu żywieniowego i suplementacyjnego. Klient może również odebrać wskazane informacje osobiście w siedzibie Poradni BeWell w ustalonym wcześniej terminie. Jednakże termin ten może ulec wydłużeniu w zależności od dostępności Dietetyka Poradni BeWell.
  19. Konsultacja kontrolna nie zawiera zaleceń suplementacyjnych oraz dietetycznych. W ramach usługi Konsultacja kontrolna nie przysługuje prawo do pytań w formie elektronicznej (mailowej).
  20. W ramach usługi Konsultacja Mauricz oraz Konsultacja dietetyczna Klient ma prawo do sformułowania jednego pytania, ewentualnie opisania w sposób zwięzły problemu zdrowotnego, tak aby Klient otrzymał wszelkie niezbędne informacje dotyczące zaleceń. Odpowiedzi udzielane są do 5 dni roboczych za pośrednictwem poczty elektronicznej lub komunikatorów internetowych. Pytań można wysyłać do 7 dni po otrzymaniu zaleceń od Dietetyka.
  21. W ramach usługi Pakietu Żywieniowego Klient otrzymuje poza Konsultacją wstępną, jadłospis dopasowany do indywidualnych potrzeb odpowiednio:
   • 4 tygodnie – 1 plan z 7 dniowym jadłospisem, konsultację dietetyczną, opieka mailowa do 4 tygodni od dnia otrzymania jadłospisu.
   • 6 tygodni – 2 plany z 7 dniowym jadłospisem, konsultację dietetyczną, opieka mailowa do 6 tygodni od dnia otrzymania pierwszego jadłospisu.
   • 8 tygodni – do 4 planów z 7 dniowym jadłospisem, konsultację dietetyczną, opieka mailowa do 8 tygodni od dnia otrzymania pierwszego jadłospisu, jedna Konsultacja kontrolna (o ilości jadłospisów decyduje Dietetyk).
   • 12 tygodni – do 6 planów z 7-dniowym jadłospisem, konsultację dietetyczną, opieka mailowa do 3 miesięcy od dnia otrzymania pierwszego jadłospisu, dwie Konsultacje kontrolne.
   • 24 tygodnie – do 10 planów z 7-dniowym jadłospisem, konsultację dietetyczną, opieka mailowa do 6 miesięcy od dnia otrzymania pierwszego jadłospisu, 3 Konsultacje kontrolne.

  Po Konsultacji wstępnej Dietetyk indywidualnie wyznacza Klientowi ilość planów żywieniowych oraz długość trwania opieki mailowej lub daty Konsultacji kontrolnych. Wszystkie informacje Klient otrzyma w formie pisemnej, bądź mailowej wraz z dołączonym pierwszym planem żywieniowym.

  1. Klient w ramach współpracy podczas Pakietu Żywieniowego jest zobowiązany do wysłania Dietetykowi prowadzącemu cotygodniowy Raport dietetyczny. Dietetyk NIE ma obowiązku przypominać Klientowi o wysyłaniu cotygodniowego Raportu żywieniowego. W razie braku systematyczności ze strony Klienta, Dietetyk może opóźnić wysłanie jadłospisu. Dietetyk nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienie wynikające z zaniedbania współpracy przez Klienta.
  2. Jeżeli Klient podczas współpracy z Dietetykiem nie wywiąże się z obowiązków przesłania informacji wymaganych przez dietetyka (cotygodniowe raporty dietetyczne, dodatkowe badania, informacje o stanie zdrowia i inne), to świadczenie Usług może zostać przez BeWell zakończone. Usługa w takim przypadku traktowana jest jako wykonana po stronie BeWell.
  3. Okres ważności zakupionej Usługi liczony jest od dnia zakupu Usługi do dnia przesłania Wyników Badań oraz Kwestionariusza Żywieniowego w wyjątkowych przypadkach wynosi 3 miesiące (np. długi okres oczekiwania na otrzymanie wyników badań). Po upływie wskazanego wyżej okresu Usługę po stronie BeWell uważa się za wykonaną.
  4. Dietetyk udziela odpowiedzi na wiadomość mailową w ramach opieki dietetycznej wysłaną przez Klienta do 5 dni roboczych. Jeżeli Klient nie otrzyma odpowiedzi od Dietetyka, powinien skierować swoje zapytanie na adres ogólny BeWell poradnia@b-well.pl.
  5. Wszelkie pytania do Dietetyka dotyczące zaleceń, diety oraz suplementacji mogą być kierowane tylko podczas Konsultacji (Wizyty Kontrolnej), chyba że dana Usługa przewiduje możliwość udzielania odpowiedzi tylko online przez Dietetyka. W przypadku braku takiej opcji Klient ma prawo zadać dodatkowe pytania Dietetykowi za dodatkową opłatą, zgodną z indywidualnym ustaleniem cennika z Biurem Poradni BeWell.
  6. Klient wyraża zgodę na otrzymywanie treści cyfrowych, które dostarczane są za pośrednictwem poczty elektronicznej lub za pośrednictwem komunikatorów internetowych, w postaci konsultacji w formie plików wysyłanych w formie załącznika (w formacie PDF). W zakresie otrzymywania treści cyfrowych, Klient wyraża zgodę na rozpoczęcie spełnienia świadczenia przed upływem 14-dniowego terminu do odstąpienia od Umowy, a co za tym idzie oświadcza, iż wie, że zgoda taka powoduje utratę prawa odstąpienia od umowy. W związku z tym Klientowi nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy w przypadkach określonych w art. 38 pkt 1) i 13) ustawy o prawach konsumenta.
  7. Zniżki dla Klientów BeWell w ramach kontynuacji współpracy z Dietetykiem w ramach Usług z Pakietu Żywieniowego są przyznawanie jedynie w przypadku ciągłości współpracy. Nowa Usługa z ramach Pakietu Żywieniowego powinna zostać zamówiony (zakupiona) w terminie do 5 dni po zakończeniu bieżącej współpracy dietetycznej w ramach zakupionej Usługi w ramach Pakietu Żywieniowego. Po upływie tego terminu zniżka nie przysługuje.
  8. Wszelkie inne zniżki dla Klientów BeWell przyznane indywidualne należy wykorzystać (dokonać zakupu Usługi) do 5 dni licząc od dnia ich otrzymania. Po upływie tego terminu zniżka nie przysługuje.

 

§10.

Ochrona danych osobowych

 1. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się zgodnie z RODO oraz ustawą o ochronie danych osobowych.
 2. Przetwarzane danych osobowych odbywa się w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo danych osobowych, w tym poprzez ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, oraz za pomocą odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych.
 3. Administratorem danych osobowych przekazanych w ramach wszelkich czynności objętych niniejszym Regulaminem, świadczeniem Usług i innych jest BeWell. Administrator nie powoływał Inspektora Ochrony Danych Osobowych.
 4. Każdy może skontaktować się z Administratorem. Dane Administratora danych osobowych oraz kontakt do niego znajduje się w § 1 Regulaminu.
 5. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie zgody na przetwarzanie danych osobowych wyrażonej przez Klienta.
 6. Przetwarzane danych osobowych odbywa się w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo danych osobowych, w tym poprzez ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, oraz za pomocą odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych.
 7. Zakres przetwarzanych danych osobowych przez Administratora: imię, nazwisko, adres, numer PESEL, telefon, adres poczty elektronicznej, identyfikatorów rozmówcy komunikatora internetowego, numeru rachunku bankowego, numeru NIP i REGON), wizerunek oraz danych o stanie zdrowie (stan fizyczny oraz psychiczny, na podstawie wywiadu oraz Wyników Badań).
 8. Dane osobowe przetwarzane są wyłącznie dla celów związanych z realizacją Umowy oraz do podjęcia niezbędnych działań związanych z zawarciem samej Umowy, a w szczególności do:
 9. niezbędnym do wykonania umowy, której Klient jest stroną, na podstawie art. 6 ust.1lit.b RODO;
 10. niezbędnym do zawarcia umowy w oparciu o Państwa zainteresowanie ofertą, na podstawie art. 6 ust.1 lit. b RODO;
 11. badania poziomu satysfakcji Klientów będącego realizacją prawnie uzasadnionego interesu Administratora i ustalania jakości obsługi, a także poziomu zadowolenia klientów ze świadczonych przez nas Usług, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO;
 12. ewentualnego dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, jako realizacja naszego prawnie uzasadnionego interesu, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO;
 13. oferowania Klientom usług jako realizacja naszego prawnie uzasadnionego interesu w ramach marketingu bezpośredniego, w tym produktów i usług świadczonych przez podmioty z nami współpracujące (partnerów)
 14. Podanie danych osobowych nie jest obowiązkowe, jednakże ich niepodanie spowoduje, że zawarcie i realizacja Umowy będą niemożliwe. Nie dotyczy to zgody marketingowej, która jest nieobowiązkowa.
 15. W przypadku danych przetwarzanych w celu niezbędnym do wykonania umowy, w której Klient jest stroną, informujemy, że będą one przetwarzane przez okres, w którym mogą ujawnić się roszczenia związane z umową wynikające z przepisów kodeksu cywilnego i / lub prawa podatkowego, a także przez 5 lat liczonych od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy. Dane przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego naszych produktów i usług przetwarzamy do momentu, aż Klient zgłosi sprzeciw względem ich przetwarzania w tym celu.
 16. Dane osobowe mogą być udostępniane naszym partnerom, z którymi współpracujemy łącząc produkty lub usługi. Do Państwa danych mogą też mieć dostęp nasi podwykonawcy (podmioty przetwarzające), takie jak na przykład: firmy informatyczne, księgowe, audytorskie, kancelarie prawnicze. Administrator nie zamierza przekazywać żadnych danych osobowych Klientów do państwa  trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.
 17. Każdy ma prawo żądać od Administratora dostępu do swoich danych, ich sprostowania, przenoszenia i usunięcia, otrzymania kopii danych, wniesienie sprzeciwu co do przetwarzania danych, a także prawo do ograniczenia przetwarzania danych.
 18. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora każdemu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w Warszawie.
 19. W oparciu o Twoje dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec Klientów zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.

 

§11

Uprawnienie do odstąpienia od umowy

 1. Klient będący Konsumentem, który złożył zamówienie za pośrednictwem Strony Internetowej, poczty elektronicznej i dokonał zapłaty za wybrane przez siebie Usługi (umowa zawarta poza lokalem przedsiębiorstwa), może w terminie 14 dni odstąpić od tej umowy bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
 2. Pouczenie o prawie odstąpienia od umowy, zawierające w szczególności informacje o sposobie i terminie wykonania prawa odstąpienia od umowy stanowi Załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu.
 3. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od dnia zawarcia umowy (dokonanie zapłaty przez klienta na rachunek Bankowy BeWell).
 4. Konsument może odstąpić od umowy informując BeWell o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia wysłanego na adres siedziby BeWell, bądź adres poczty elektronicznej – poradnia@b-well.pl.
 5. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy można złożyć korzystając z formularza, którego wzór stanowi Załącznik nr 3 do niniejszego Regulaminu, jednak nie jest to obowiązkowe i może nastąpić w dowolnej formie. BeWell poinformuje Konsumenta o otrzymaniu oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.
 6. Do zachowania terminu do odstąpienia od Umowy wystarczy wysłanie informacji dotyczącej wykonania przysługującego prawa odstąpienia od Umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy określonego w pkt. 1 niniejszego paragrafu.
 7. W przypadku odstąpienia od Umowy, Umowę uważa się za niezawartą. Jeśli Klient będący Konsumentem złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy zanim BeWell przyjęła jego Zamówienie, to Zamówienie przestaje wiązać.
 8. W przypadku odstąpienia od umowy BeWell niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy, zwróci Konsumentowi wszystkie otrzymane od niego płatności.
 9. Zwrot płatności zostanie dokonany przez BeWell przy użyciu tego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 10. Prawo odstąpienia od Umowy zawartej na odległość nie przysługuje, jeżeli zamówiona przez Klienta Usługa została wykonana przez BeWell. W takim przypadku Klient traci prawo do odstąpienia od Umowy.
 11. Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje również, w przypadku opisanym w § 9 pkt 19 Regulaminu.
 12. Powyższe prawo do odstąpienia nie przysługuje Klientowi będącemu konsumentem w przypadku wyrażenia przez niego zgody na udostępnienie Treści Cyfrowych przed upływem okresu do odstąpienia przez niego od umowy o dostarczenie Treści Cyfrowej. Zgoda powyższa może być udzielona przez Klienta w momencie składania Zamówienia.
 13. W przypadku wyrażenia przez Klienta będącego konsumentem, w toku zamawiania Treści Cyfrowej, zgody na rozpoczęcie wykonywania umowy i dostarczania treści cyfrowych przed upływem terminu do odstąpieniu od umowy oraz przed upływem 14 dniowego okresu uprawniającego Klienta do odstąpienia od umowy, Klientowi, stosownie do regulacji art. 38 pkt. 13) ustawy dnia 24 czerwca 2014 roku o ochronie praw konsumenta, nie przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy.

 

§12.

Reklamacja

 1. Klient może złożyć reklamację w dowolniej formie. Niemniej jednak w celu usprawnienia kontaktów zachęcamy do skorzystania z formularza reklamacyjnego, którego wzór stanowi Załącznik nr 4 do niniejszego Regulaminu lub wysłania reklamacji na adres poradnia@b-well.pl.
 2. Zgłoszenie reklamacji winno zawierać w szczególności: imię i nazwisko, adres do korespondencji, adres poczty elektronicznej (adres e-mail), na który ma zostać wysłana odpowiedź na reklamację, i informację czy Klient życzy sobie otrzymać odpowiedź na reklamację za pośrednictwem poczty elektronicznej, datę nabycia Usługi, rodzaj reklamowanej Usługi, dokładny opis wady oraz datę jej stwierdzenia, żądanie Klienta, a także preferowany przez Klienta sposób poinformowania o sposobie rozpatrzenia reklamacji.
 3. BeWell rozpatrzy i ustosunkuje się do reklamacji niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia reklamacji. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Klient zostanie poinformowany zgodnie z danymi wskazanymi w zgłoszeniu reklamacji.
 4. BeWell udziela odpowiedzi na piśmie lub innym trwałym nośniku (poczta elektroniczna).

 

§13.

Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną

 1. BeWell podejmuje wszelkie możliwe działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Strony Internetowej oraz usług pobocznych z tym związanych, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.
 2. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Strony Internetowej oraz usług pobocznych z tym związanych może o tym fakcie powiadomić BeWell.
 3. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem BeWell może zgłaszać mailowo pod adres poradnia@b-well.pl.
 4. Zgłoszenie reklamacji winno zawierać imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości.
 5. BeWell zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji, w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.
 6. BeWell udziela odpowiedzi na piśmie lub innym trwałym nośniku (poczta elektroniczna).

 

§14.

Treści cyfrowe

 1. Realizacja zakupu Treści Cyfrowej (udostępnienie zamówionej Treści Cyfrowej), odbywa się niezwłocznie po otrzymaniu przez BeWell od podmiotu realizującego płatność potwierdzenia uiszczenia przez Klienta płatności za Treść Cyfrową.
 2. Po otrzymaniu informacji o dokonanej płatności za Treść Cyfrową BeWell prześle do Klienta wiadomość e-mail na adres e-mail podany przez Klienta, która zawierać będzie potwierdzenie otrzymania płatności oraz informacje odnośnie sposobu pobrania zamówionej Treści Cyfrowej.
 3. Treści Cyfrowe dostępne w Sklepie zabezpieczone są Watermarkiem lub Adobe DRM albo innym powszechnie stosowanych sposobem zabezpieczenia treści cyfrowych.
 4. Do odczytania Treści Cyfrowych niezbędne jest zainstalowanie oprogramowania Adobe Digital Editions lub innego wskazanego w opisie danej Treści Cyfrowej. Informacja o zastosowanym zabezpieczeniu znajduje się na karcie każdej Treści Cyfrowej.
 5. Klient może używać Treści Cyfrowych wyłącznie na własny użytek.
 6. Klient może odczytywać/odtwarzać pobrane Treści Cyfrowe w urządzeniach elektronicznych, wprowadzać do pamięci komputera lub innych urządzeń w celu zapoznania się z ich treścią bez możliwości zmieniania struktury elektronicznej lub innego modyfikowania pliku i dalszego udostępniania.
 7. Klient nie jest uprawniony do:
 8. rozpowszechniania ani wprowadzania do obrotu Treści Cyfrowych w rozumieniu Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, ani w całości ani we fragmentach,
 9. ingerowania w zawartość Treści Cyfrowej,
 10. publikacji, dystrybucji, powielania i kopiowania Treści Cyfrowej,
 11. usuwania oznaczeń właściciela oraz technicznych zabezpieczeń z Treści Cyfrowej,
 12. oddawania w najem Treści Cyfrowej lub oddawania go do używania lub korzystania osobom trzecim,
 13. jakiegokolwiek komercyjnego wykorzystywania Treści Cyfrowej
 14. BeWell udziela Klientowi zgody na korzystanie z Treści Cyfrowej na nie więcej, niż 6 (słownie: sześć) odrębnych urządzeniach (telefon, tablet, komputer itp.). Postanowienia zdania poprzedzającego nie mają zastosowania do Treści Cyfrowej zabezpieczonej przy wykorzystaniu Adobe DRM, która to Treść Cyfrowa może być skopiowana przez Klienta na nie więcej, niż 3 (słownie: trzy) odrębnych urządzeniach.
 15. Udostępnianie w Internecie zakupionych Treści Cyfrowej bez zgody BeWell jest zabronione. Dotyczy to w szczególności stron internetowych prywatnych i komercyjnych, klientów P2P, forów internetowych, społeczności internetowych itp. W przypadku wykrycia wyżej wymienionych sytuacji BeWell może kierować względem zidentyfikowanego nabywcy roszczenia z tytułu łamania praw do danej kopii Treści Cyfrowej.

 

§15.

Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

 1. W razie zaistnienia sporu Konsument posiada możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń.
 2. Skorzystanie z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń ma charakter dobrowolny.
 3. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, np.:
 4. uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php,
 5. uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php,
 6. uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.
 7. Klient będący Konsumentem posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
 8. Klient uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (t. j. Dz.U. 2016r., poz. 1059), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży. Regulamin organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich określa rozporządzenie ministra sprawiedliwości z dnia 25 września 2001 r. w sprawie określenia regulaminu organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich (Dz.U. 2001, nr 113, poz. 1214).
 9. Klient uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (t. j. Dz.U. 2016r., poz. 1059), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem, a BeWell. Informacja na temat zasad i trybu procedury mediacji prowadzonej przez wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej dostępna jest w siedzibach oraz na stronach internetowych poszczególnych Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej.
 10. Klient może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Klientem, a BeWell, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).
 11. Klient będący Konsumentem może skorzystać również z platformy internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami (Online Dispute Resolution, zwanej dalej ODR) dostępnej pod adresem internetowym https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=PL działającej na terytorium Unii Europejskiej. Platforma ODR umożliwia uzyskanie kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygania sporów. Platforma ODR jest interaktywną stroną internetową, do której możliwy jest elektroniczny i bezpłatny dostęp we wszystkich językach urzędowych Unii Europejskiej.
 12. W razie jakichkolwiek pytań związanych z pozasądowymi sposobami rozstrzygania sporów zachęca się również do kontaktu bezpośrednio z BeWell – poradnia@b-well.pl. BeWell udziela odpowiedzi na piśmie lub innym trwałym nośniku (poczta elektroniczna).

 

§16.

Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, w szczególności Kodeksu Cywilnego oraz ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a w przypadku Klientów będących Konsumentami, także przepisy ustawy o prawach konsumenta.
 2. BeWell zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu jedynie z ważnych przyczyn technicznych, prawnych lub organizacyjnych. Zmiana Regulaminu staje się skuteczna i wchodzi w życie w terminie wskazanym przez BeWell, nie wcześniej jednak niż po upływie 14 dni kalendarzowych liczonych od momentu zamieszczenia na stronie BeWell informacji o zmianie Regulaminu (Zamówienia składane za pośrednictwem poczty elektronicznej) lub od dokonania powiadomienia Klienta przez BeWell (Zamówienia składane w siedzibie Poradni). Klienci, którzy złożyli już Zamówienia zostaną dodatkowo poinformowani o zmianie Regulaminu poprzez przesłanie na podany w formularzu rejestracyjnym adres poczty elektronicznej (e-mail) wiadomości o zmianie Regulaminu wraz z zestawieniem tych zmian. Wyrażenie braku zgody przez Klienta na taką zmianę poczytuje się jako oświadczenie o odstąpieniu od Umowy.
 3. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.
 4. Wszystkie treści dostępne na b-well.pl oraz Regulamin stanowią utwór w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t. jedn. Dz. U. z 2021r., poz. 1062 ze zm.) i podlega ochronie. Właścicielem Regulaminu, jak i wszelkich oznaczeń słownych i słowno-graficznych użytych w Regulaminie, na stronie www.b-well.pl oraz oficjalnych portalach społecznościowych BeWell jest BeWell. Zabrania się kopiowania i rozpowszechniania Regulaminu w całości lub części, jak i fotografii, grafik, banerów, znaków, tekstów itp. Znajdujących się w Regulaminie oraz na stronie www.b-well.pl oraz oficjalnych portalach społecznościowych BeWell pod groźbą sankcji prawnych.
 5. Niniejszy Regulamin zawiera następujące załączniki:
 6. Załącznik nr 1 – Wzór umowy (tylko Poradnia Stacjonarna).
 7. Załącznik nr 2 – Pouczenie o prawie odstąpienia od umowy;
 8. Załącznik nr 3 – Oświadczenie o odstąpieniu od umowy;
 9. Załącznik nr 4 – Zgłoszenie reklamacji;
 10. Załącznik nr 5 – Informacja o przetwarzaniu danych osobowych oraz zgoda na przetwarzanie danych osobowych.
 11. Załącznik nr 6 – Oświadczenia w zakresie zgody na przetwarzanie danych osobowych
 12. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 czerwca 2019 r. i obowiązuje do umów zawartych od tego dnia.

Załącznik nr 1.

Umowa (tylko w przypadku zawarcia umowy w siedzibie BeWell).

 

UMOWA

 

Zawarta w dniu [_____________________________] w [__________________________] pomiędzy:

 

BeWell KATARZYNA MAURICZ

 1. Śląska 52/U1, 70-430 Szczecin

NIP: 8513120937, REGON: 366286079

reprezentowany przez:

[_______________________________________________________________________________]

w dalszej części Umowy zwany: BeWell

a

[_______________________________________________________________________________]

Imię i nazwisko/Firma

[_______________________________________________________________________________]

Adres zamieszkania/Siedziba firmy

[_______________________________________________________________________________]

PESEL, NIP, REGON/KRS, NIP, REGON

reprezentowany przez:

[_______________________________________________________________________________]

Wpisać imię i nazwisko osoby uprawnionej do reprezentacji w przypadku firmy

 

w dalszej części Umowy zwany: Klient

 

Mając na uwadze treść Regulaminu BeWell, Strony zgodnie postanawiają, co następuje:

§1.

Postanowienia ogólne

 1. Zgodnie z postanowieniami Regulaminu BeWell, Klient zamawia Usługę w ramach Poradni Dietetycznej.
 2. Klient oświadcza, iż zapoznał się z treścią Regulaminu BeWell.
 3. Klient oświadcza, iż zobowiązuje się do jego przestrzegania Regulaminu BeWell.
 4. Regulamin BeWell stanowi Załącznik do niniejszej Umowy.
 5. Klient oświadcza, iż został poinformowany o przysługujących mu prawach w zakresie ochrony jego danych osobowych. W szczególności Klientowi przysługuje uprawnienie do wglądu do treści jego danych osobowych, usuwania oraz prawo ich poprawiania w każdym czasie. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych oraz oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych stanowi Załącznik do niniejszej Umowy.

 

§2.

Przedmiot Umowy

W ramach niniejszej Umowy Klient zamawia następujące Usługi:

[_____________________________________________________________________________]

[_____________________________________________________________________________]

[_____________________________________________________________________________]

[_____________________________________________________________________________]

 

§3.

Wynagrodzenie

 1. Za zakupioną Usługę, Klient zobowiązuje się zapłacić wynagrodzenie na rzez Poradni w kwocie:

[_____________________________________________________________________________]

[_____________________________________________________________________________]

 1. Wynagrodzeniem na rzecz Poradni będzie płatne w terminie 7 dni na rachunek bankowy Poradni:

[_____________________________________________________________________________]

 1. Brak płatności przez Klienta w terminie 14 dni od daty podpisania niniejszej Umowy powoduje, iż Umowa uważana jest za niezawartą.

 

§4.

Postanowienia końcowe

 1. Zmiany niniejszej Umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej w postaci aneksu pod rygorem nieważności.
 2. W sprawach nieuregulowanych ma zastosowanie Regulamin BeWell, stanowiący integralną część niniejszej Umowy.
 3. Umowa została zawarta w dwóch egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

 

BeWell

 

 

 

____________________________

Klient

 

 

 

____________________________

Załącznik 2.

Informacje dotyczące korzystania z prawa odstąpienia od umowy.

 

POUCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY

 

Prawo odstąpienia od umowy

Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

 

Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia zawarcia Umowy (data dokonania przez Państwa zapłaty za zamówioną Usługę).

 

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas tj.:

 

Kontakt:

BEWELL KATARZYNA MAURICZ

 1. Śląska 52/U1, 70-430 Szczecin

poradnia@b-well.pl

tel.: 537 867 015

 

Szczegółowe dane kontaktowe znajdują się na stronie internatowej: www.b-well.pl.

 

– o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną).

 

Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.

 

Mogą Państwo również wypełnić i przesłać formularz odstąpienia od umowy lub jakiekolwiek inne jednoznaczne oświadczenie drogą elektroniczną na naszej stronie internetowej poradnia@b-well.pl. Jeżeli skorzystają Państwo z tej możliwości, prześlemy Państwu niezwłocznie potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy za pośrednictwem poczty elektronicznej.

 

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

 

Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje, jeżeli zamówiona przez Klienta Usługa została wykonana przez BeWell. W takim przypadku Klient traci prawo do odstąpienia od umowy.

 

W zakresie otrzymywania treści cyfrowych, Klient wyraża zgodę na rozpoczęcie spełnienia świadczenia przed upływem 14-dniowego terminu do odstąpienia od Umowy, a co za tym idzie oświadcza, iż wie, że zgoda taka powoduje utratę prawa odstąpienia od umowy. W związku z tym nie przysługuje Państwu prawo odstąpienia od umowy w przypadkach określonych w art. 38 pkt 1) i 13) ustawy o prawach konsumenta.

 

Skutki odstąpienia od umowy

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy.

 

Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

Załącznik 3.

Wzór formularza odstąpienia od umowy.

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

__________________, __________________

miejscowość                                        data

 

BEWELL KATARZYNA MAURICZ

 1. Śląska 52/U1, 70-430 Szczecin

poradnia@b-well.pl

 

 

 

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

Dane Konsumenta (imię i nazwisko, adres, e-mail kontaktowy)

 

 

ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 

 

Niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących Usług:

 1. a) _______________________________________________________________________________,
 2. b) _______________________________________________________________________________,
 3. c) _______________________________________________________________________________,
 4. d) _______________________________________________________________________________,
 5. e) _______________________________________________________________________________,
 6. f) _______________________________________________________________________________,

 

Informacje dotyczące zakupionej Usługi (prosimy zaznaczyć właściwe):

□ Numer zamówienia:                                                       _______________________________________

□ Dowód zakupu (np. potwierdzenie przelewu):         _______________________________________

□ Inny:                                                                                 _______________________________________

Nr rachunku bankowego do zwrotu:

 

 

Imię i nazwisko posiadacza rachunku bankowego:      _____________________________________

 

 

 

Data Podpis konsumenta.
 

 

 

Załącznik nr 4.

Wzór zgłoszenia reklamacji

 

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci zgłoszenia reklamacji)

 

__________________, __________________

miejscowość                                        data

 

 

BEWELL KATARZYNA MAURICZ

 1. Śląska 52/U1, 70-430 Szczecin

poradnia@b-well.pl

 

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

Dane Klienta (imię i nazwisko, adres, e-mail kontaktowy)

 

ZGŁOSZENIE REKLAMACJI

 

Niniejszym zgłaszam reklamację następujących Usług:

 1. a) _______________________________________________________________________________,
 2. b) _______________________________________________________________________________,

 

Prosimy wyraźnie opisać wadę Usługi oraz podać datę jej stwierdzenia:

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

Żądanie Klienta:

_________________________________________________________________________________

 

Preferowany sposób poinformowania o sposobie rozpatrzenia reklamacji:

_________________________________________________________________________________

 

Informacje dotyczące zakupionej Usługi (prosimy zaznaczyć właściwe):

□ Numer zamówienia:                                                       _______________________________________

□ Dowód zakupu (np. potwierdzenie przelewu):         _______________________________________

□ Inny:                                                                                 _______________________________________

 

Nr rachunku bankowego do zwrotu:

 

Imię i nazwisko posiadacza rachunku bankowego:      _____________________________________

 

 

Data Podpis Klienta
 

 

 

 

Załącznik nr 5

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych oraz zgoda na przetwarzanie danych osobowych

 

 

 

BEWELL KATARZYNA MAURICZ

 1. Śląska 52/U1, 70-430 Szczecin

poradnia@b-well.pl

 

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

Dane Klienta (imię i nazwisko, adres, e-mail kontaktowy)

 

INFORMUJEMY:

 1. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się zgodnie z RODO oraz ustawą o ochronie danych osobowych.
 2. Przetwarzane danych osobowych odbywa się w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo danych osobowych, w tym poprzez ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, oraz za pomocą odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych.
 3. Administratorem danych osobowych przekazanych w ramach wszelkich czynności objętych niniejszym Regulaminem, świadczeniem Usług i innych jest BeWell. Administrator nie powoływał Inspektora Ochrony Danych Osobowych.
 4. Każdy może skontaktować się z Administratorem. Dane Administratora danych osobowych oraz kontakt do niego:

BEWELL KATARZYNA MAURICZ

 1. Śląska 52/U1, 70-430 Szczecin

Kontakt:

tel.: 537 867 015

poradnia@b-well.pl

 1. Podstawą  prawną  przetwarzania Twoich danych jest Umowa pomiędzy Tobą  a Administratorem,  do zawarcia  której  dochodzi  wskutek akceptacji Regulaminu i dla wykonania  której  przetwarzanie  Twoich danych jest niezbędne.
 2. Dane osobowe przetwarzane są wyłącznie dla celów  związanych z realizacją Umowy oraz do podjęcia niezbędnych działań przed zawarciem Umowy.
 3. Przetwarzane danych osobowych odbywa się w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo danych osobowych, w tym poprzez ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, oraz za pomocą odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych.
 4. Zakres przetwarzanych danych osobowych przez Administratora: imię, nazwisko, adres, numer PESEL, telefon, adres poczty elektronicznej, identyfikatorów rozmówcy komunikatora internetowego, numeru rachunku bankowego, numeru NIP i REGON), wizerunek oraz danych o stanie zdrowie (stan fizyczny oraz psychiczny, na podstawie wywiadu oraz Wyników Badań).
 5. Dane osobowe przetwarzane są wyłącznie dla celów związanych z realizacją Umowy oraz do podjęcia niezbędnych działań związanych z zawarciem samej Umowy, a w szczególności do:
 1. niezbędnym do wykonania umowy, której Klient jest stroną, na podstawie art. 6 ust.1lit.b RODO;
 2. niezbędnym do zawarcia umowy w oparciu o Państwa zainteresowanie ofertą, na podstawie art. 6 ust.1 lit. b RODO;
 3. badania poziomu satysfakcji Klientów będącego realizacją prawnie uzasadnionego interesu Administratora i ustalania jakości obsługi, a także poziomu zadowolenia klientów ze świadczonych przez nas Usług, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO;
 4. ewentualnego dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, jako realizacja naszego prawnie uzasadnionego interesu, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO;
 5. oferowania Klientom usług jako realizacja naszego prawnie uzasadnionego interesu w ramach marketingu bezpośredniego, w tym produktów i usług świadczonych przez podmioty z nami współpracujące (partnerów)
 1. Podanie danych osobowych nie jest obowiązkowe, jednakże ich niepodanie spowoduje, że zawarcie i realizacja Umowy będą niemożliwe. Nie dotyczy to zgody marketingowej, która jest nieobowiązkowa.
 2. W przypadku danych przetwarzanych w celu niezbędnym do wykonania umowy, w której Klient jest stroną, informujemy, że będą one przetwarzane przez okres, w którym mogą ujawnić się roszczenia związane z umową wynikające z przepisów kodeksu cywilnego i / lub prawa podatkowego, a także przez 5 lat liczonych od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy. Dane przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego naszych produktów i usług przetwarzamy do momentu, aż Klient zgłosi sprzeciw względem ich przetwarzania w tym celu.
 3. Dane osobowe mogą być udostępniane naszym partnerom, z którymi współpracujemy łącząc produkty lub usługi. Do Państwa danych mogą też mieć dostęp nasi podwykonawcy (podmioty przetwarzające), takie jak na przykład: firmy informatyczne, księgowe, audytorskie, kancelarie prawnicze. Administrator nie zamierza przekazywać żadnych danych osobowych Klientów do  państwa  trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.
 4. Każdy ma prawo żądać od Administratora dostępu do swoich danych, ich sprostowania, przenoszenia i usunięcia, otrzymania kopii danych, wniesienie sprzeciwu co do przetwarzania danych, a także prawo do ograniczenia przetwarzania danych.
 5. W  związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora każdemu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w Warszawie.
 6. W oparciu o przetwarzane dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec Klientów zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.

 

Oświadczam, iż zapoznałem się z powyższymi informacjami.

 

 

________________________________                                       ________________________________

(miejscowość, data)                                                                                                   (podpis)

Załącznik nr 6

Oświadczenia o wyrażaniu zgody na przetwarzanie danych osobowych

 

 

BEWELL KATARZYNA MAURICZ

 1. Śląska 52/U1, 70-430 Szczecin

poradnia@b-well.pl

_____________________________________________

imię i nazwisko

_____________________________________________

 

_____________________________________________

adres

_____________________________________________

e-mail

_____________________________________________

telefon

 

OŚWIADCZENIE

 o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych

 

TAK / NIE Wyrażam zgodę/y na przetwarzanie moich danych osobowych (imienia, nazwisko, adresu, PESEL, telefon, adres poczty elektronicznej, identyfikatorów rozmówcy komunikatora internetowego, numeru rachunku bankowego, numeru NIP i REGON) przez BeWell (BeWell KATARZYNA MAURICZ, ul. Śląska 52/U1, 70-430 Szczecin, NIP: 8513120937, REGON: 366286079) celem zawarcia umowy o świadczenie Usług oraz realizacji Usług ze strony BeWell – zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1000) oraz zgodnie z RODO tj. rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) oraz na zasadach określonych w REGULAMINIE i POLITYCE PRYWATNOŚCI.[1]

 

 

________________________________                                       ________________________________

(miejscowość, data)                                                                                                   (podpis)

 

TAK / NIE Wyrażam zgodę/y na przetwarzanie moich danych osobowych w postaci danych o stanie zdrowia, uzyskanych na podstawie przeprowadzonego wywiadu oraz przekazanych wyników badań przez BeWell (BeWell KATARZYNA MAURICZ, ul. Śląska 52/U1, 70-430 Szczecin, NIP: 8513120937, REGON: 366286079), celem zawarcia umowy o świadczenie Usług oraz realizacji Usług przez BeWell, o których mowa w Regulaminie BeWell – zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1000) oraz zgodnie z RODO tj. rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) oraz na zasadach określonych w REGULAMINIEPOLITYCE PRYWATNOŚCI.[2]

 

________________________________                                       ________________________________

(miejscowość, data)                                                                                                   (podpis)

 

TAK / NIE Wyrażam zgodę/y na przetwarzanie moich danych osobowych w postaci mojego wizerunku przez BeWell (BeWell KATARZYNA MAURICZ, ul. Śląska 52/U1, 70-430 Szczecin, NIP: 8513120937, REGON: 366286079) celem zawarcia umowy o świadczenie Usług online za pośrednictwem komunikatorów internetowych oraz realizacji Usług przez BeWell, o których mowa w Regulaminie BeWell – zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1000) oraz zgodnie z RODO tj. rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) oraz na zasadach określonych w REGULAMINIEPOLITYCE PRYWATNOŚCI.[3]

 

 

________________________________                                       ________________________________

(miejscowość, data)                                                                                                   (podpis)

 

TAK / NIE Wyrażam zgodę/y na przetwarzanie moich danych osobowych (imienia, nazwisko, telefon, adres poczty elektronicznej,) przez BeWell (BeWell KATARZYNA MAURICZ, ul. Śląska 52/U1, 70-430 Szczecin, NIP: 8513120937, REGON: 366286079) oraz jej partnerów w celach promocyjnych i marketingowych, w tym newslettera BeWell – zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1000) oraz zgodnie z RODO tj. rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) oraz na zasadach określonych w REGULAMINIEPOLITYCE PRYWATNOŚCI. Lista partnerów w załączniku.

 

________________________________                                       ________________________________

(miejscowość, data)                                                                                                   (podpis)

Załącznik nr 7

Zgoda rodzica/opiekuna prawnego osoby niepełnoletniej

 

 

BEWELL KATARZYNA MAURICZ

 1. Śląska 52/U1, 70-430 Szczecin

poradnia@b-well.pl

_____________________________________________
imię i nazwisko (osoby niepełnoletniej)

_____________________________________________

_____________________________________________
Adres (osoby niepełnoletniej)

_____________________________________________
e-mail (osoby niepełnoletniej)

_____________________________________________
Telefon (osoby niepełnoletniej)

 

 

OŚWIADCZENIE

 o wyrażeniu zgody na korzystanie z Usług BeWell osoby niepełnoletniej

 

Wyrażam zgodę/y na korzystanie z Usług BeWell (BeWell KATARZYNA MAURICZ, ul. Śląska 52/U1, 70-430 Szczecin, NIP: 8513120937, REGON: 366286079) osoby wskazanej powyżej, jako jej rodzic/opiekun prawny na zasadach określonych w REGULAMINIE i POLITYCE PRYWATNOŚCI.

 

________________________________                                       ________________________________

(miejscowość, data)                                                                                                   (podpis)

 

 

 

_____________________________________________
imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego

_____________________________________________

_____________________________________________

adres rodzica/opiekuna prawnego

_____________________________________________
e-mail rodzica/opiekuna prawnego

_____________________________________________
telefon rodzica/opiekuna prawnego

[1] Zgoda obligatoryjna niezbędna do zawarcia Umowy i świadczenia Usług.

[2] Zgoda obligatoryjna niezbędna do zawarcia Umowy i świadczenia Usług.

[3] Zgoda obligatoryjna niezbędna do zawarcia Umowy i świadczenia Usług.