Polityka prywatności

BeWell

 

 1. Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez Użytkowników w związku z korzystaniem z witryny b-well.pl.
 2. Administratorem danych osobowych zawartych w serwisie jest BeWell, czyli:

BeWell KATARZYNA MAURICZ

Śląska 52/U1, 70-430 Szczecin

NIP: 8513120937, REGON: 366286079

 1. Kontakt do obu podmiotów wskazanych w pkt 2 powyżej:

tel.: (+48) 537 867 015, e-mail: poradnia@b-well.pl, www: www.b-well.pl

 1. W trosce o bezpieczeństwo powierzonych nam przez Użytkowników danych BeWell oświadcza, iż opracował wewnętrzne procedury i zalecenia, które mają zapobiec udostępnieniu danych osobom nieupoważnionym. BeWell kontroluje ich wykonywanie i stale sprawdza ich zgodność z odpowiednimi aktami prawnymi, w tym w szczególności z ustawą o ochronie danych osobowych, ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną, w tym również w aktach wykonawczych do tych ustaw oraz w aktach prawa wspólnotowego.
 2. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie REGULAMINU BeWell, zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t. jedn. Dz. U. z 2019 r., poz. 1781 ze zm.) oraz rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1).
 3. Przetwarzane danych osobowych odbywa się w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo danych osobowych, w tym poprzez ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, oraz za pomocą odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych.
 4. Administratorem danych osobowych przekazanych w ramach wszelkich czynności objętych niniejszą Polityką, REGULAMINEM BeWell, świadczeniem Usług lub innych czynności jest BeWell, wskazany w pkt. 2 powyżej (dalej: Administrator).
 5. Administrator nie powoływał Inspektora Ochrony Danych Osobowych.
 6. Każdy może skontaktować się z Administratorem. Dane Administratora danych osobowych oraz kontakt do niego znajduje się w pkt 2 powyżej.
 7. Podstawą prawną  przetwarzania danych jest zgoda na przetwarzanie danych osobowych.
 8. Przetwarzane danych osobowych odbywa się w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo danych osobowych, w tym poprzez ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, oraz za pomocą odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych.
 9. Zakres przetwarzanych danych osobowych przez Administratora: imię, nazwisko, adres, numer PESEL, telefon, adres poczty elektronicznej, identyfikatorów rozmówcy komunikatora internetowego, numeru rachunku bankowego, numeru NIP i REGON) oraz danych o stanie zdrowie (stan fizyczny oraz psychiczny, na podstawie wywiadu oraz Wyników Badań).
 10. Dane osobowe przetwarzane są wyłącznie dla celów związanych z realizacją Umowy oraz do podjęcia niezbędnych działań związanych z zawarciem samej Umowy, a w szczególności do:
 11. niezbędnym do wykonania umowy, której Klient jest stroną, na podstawie art. 6 ust.1lit.b RODO;
 12. niezbędnym do zawarcia umowy w oparciu o Państwa zainteresowanie ofertą, na podstawie art. 6 ust.1 lit. b RODO;
 13. badania poziomu satysfakcji Klientów będącego realizacją prawnie uzasadnionego interesu Administratora i ustalania jakości obsługi, a także poziomu zadowolenia klientów ze świadczonych przez nas Usług, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO;
 14. ewentualnego dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, jako realizacja naszego prawnie uzasadnionego interesu, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO;
 15. oferowania Klientom usług jako realizacja naszego prawnie uzasadnionego interesu w ramach marketingu bezpośredniego, w tym produktów i usług świadczonych przez podmioty z nami współpracujące (partnerów).
 16. Podanie danych osobowych nie jest obowiązkowe, jednakże ich niepodanie spowoduje, że zawarcie i realizacja Umowy będą niemożliwe. Nie dotyczy to zgody marketingowej, która jest nieobowiązkowa.
 17. W przypadku danych przetwarzanych w celu niezbędnym do wykonania umowy, w której Klient jest stroną, informujemy, że będą one przetwarzane przez okres, w którym mogą ujawnić się roszczenia związane z umową wynikające z przepisów kodeksu cywilnego i / lub prawa podatkowego, a także przez 5 lat liczonych od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy. Dane przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego naszych produktów i usług przetwarzamy do momentu, aż Klient zgłosi sprzeciw względem ich przetwarzania w tym celu.
 18. Dane osobowe mogą być udostępniane naszym partnerom, z którymi współpracujemy łącząc produkty lub usługi. Do Państwa danych mogą też mieć dostęp nasi podwykonawcy (podmioty przetwarzające), takie jak na przykład: firmy informatyczne, księgowe, audytorskie, kancelarie prawnicze. Administrator nie zamierza przekazywać żadnych danych osobowych Klientów do państwa  trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.
 19. Każdy ma prawo żądać od Administratora dostępu do swoich danych, ich sprostowania, przenoszenia i usunięcia, otrzymania kopii danych, wniesienie sprzeciwu co do przetwarzania danych, a także prawo do ograniczenia przetwarzania danych.
 20. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora każdemu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w Warszawie.
 21. W oparciu o Twoje dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec Klientów zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.
 22. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zrachowaniach w następujący sposób:
  1. poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje,
  2. poprzez gromadzenie plików “cookies”, których gromadzenie i przetwarzanie odbywa się na podstawie – POLITYKA COOKIES.
 23. Serwis zbiera informacje dobrowolnie podane przez użytkownika, w tym dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza np. w celu dokonania procesu obsługi kontaktu informacyjnego, rejestracji, dokonania zakupu usług, złożenia reklamacji i korzystania z innych usług świadczonych przez BeWell.
 24. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany w polityce ochrony prywatności serwisu, na które może wpłynąć rozwój technologii internetowej, ewentualne zmiany prawa w zakresie ochrony danych osobowych oraz rozwój naszego serwisu internetowego. O wszelkich zmianach będziemy informować w sposób widoczny i zrozumiały.
 25. Niezależnie od powyższego informujemy, iż w Serwisie mogą pojawiać się linki do innych stron internetowych. Takie strony internetowe działają niezależnie od Serwisu i nie są w żaden sposób nadzorowane przez serwis BeWell. Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności oraz regulaminy, z którymi zalecamy się zapoznać.
 26. W razie wątpliwości, co do któregokolwiek z zapisów niniejszej polityki prywatności uprzejmie informujemy jesteśmy do Państwa całkowitej dyspozycji – nasze dane znaleźć można w zakładce KONTAKT na stronie internetowej BeWell.